Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Filosofi

Transhumanismens Filosofi

Transhumanistisk filosofi utmärks av att den behandlar filosofiska frågor med utgångspunkt från det transhumanistiska perspektivet av en förändringsbar människa, rön inom modern vetenskap och ett stort intresse för interdisciplinära studier (t.ex. att tillämpa spelteori och ekonomi inom etiken eller evolutionsteori inom kunskapsteorin). Detta gäller inte bara kunskapsteori, etik, samhällssyn och diskussioner om livets mening, utan även i viss grad metafysiken.

I det följande kommer ett antal filosofiska frågor att beröras ur en transhumanistisk synvinkel. Av nödvändighet blir detta rätt ytligt och motsägelsefullt, eftersom det finns nästan lika många åsikter som transhumanister. Det finns dock vissa övergripande teman som återkommer och accepteras av de flesta transhumanister.

Frihet och Individualism

Individen i centrum

Den mesta moderna transhumanismen placerar individen istället för mänskligheten i centrum, till skillnad från gångna tiders transhumanism som ofta diskuterade hur hela den mänskliga arten gemensamt borde vidareutvecklas. Delvis är det här en reaktion på eugenikens fallgrop; om man börjar handla för kollektivets bästa blir det lätt hänt att man offrar individens bästa. Är dessutom den kollektiva lösningen felaktig eller negativ tar många individer skada, medan individuella lösningar maximalt skadar de som själva väljer fel.

Det är värt att notera att det inte finns någon som helst motsättning mellan individualism och samarbete. Sammarbete förutsätter frivillighet, och är därmed helt förenligt med individens självbestämmande.

Den extropiska principen om självutveckling är en av de allra starkaste transhumanistiska memerna. Många blir transhumanister med utgångspunkt från sin egen inställning till självutveckling, och utvecklar sedan sin filosofi utifrån detta. I slutändan är det individen som själv väljer sina mål, ingen annan.

Många transhumanister anser att respekt och tolerans för andra är viktiga värderingar för att komplettera och stärka individualismen.

Frihet

Transhumanism uppmuntrar till frihet, både rent individuellt (t.ex. i form av själv-ägande, yttrandefrihet och morfologisk frihet) och mänsklighetens potentiella frihet från begränsningar. Eftersom transhumanismen strävar mot att förbättra det mänskliga tillståndet, och detta tillstånd domineras av begränsningar, så är det naturligt att transhumanismen syftar till frihet från begränsningar. Och eftersom transhumanismen är individuell snarare än kollektivistisk, så blir den individuella friheten viktig (och nödvändig). Vi är fria att ställa upp våra mål fritt, och har ansvaret för konsekvenserna.

Det finns inga fasta gränser (bortsett från naturlagarna) som inte kan överskridas. Därmed inte sagt att vi inte själva kan välja att sätta upp gränser baserade på våra värderingar och rationella bedömningar (t.ex. att undvika att utveckla en viss teknologi på grund av riskerna eller bevara ett naturområde orört eftersom vi uppskattar det så). Exakt var dessa gränser bör gå är dels en individuell fråga (vilka former av självutveckling kan jag acceptera?), dels en social fråga (vilka regler bör gälla inom vårt samhälle?). Dessa frågor kan lösas genom en rationell analys eller saklig debatt. Denna ståndpunkt frångår mycket tänkande som baserar sig på en naturlig ordning eller en högre makt som basen för handlandet.

Du är av inga gränser instängd, utan skall fastställa dem själv med din vilja. Pico della Mirandola

Rationalism, ifrågasättande och empirism

Transhumanismen är resultatinriktad, och försöker uppnå sina mål på effektiva sätt. Detta innebär att kopplingen till verkligheten är viktig, för utan den kan man inte räkna med att uppnå verkliga resultat. Därför är empiri nödvändig för att skaffa kunskap om vad som fungerar i den verkliga världen, och rationalism nödvändig för att organisera denna kunskap.
We could then say that rationalism is an attitude of readiness to listen to critical arguments and to learn from experience. It is fundamentally an attitude of admitting that "I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth".
Karl Popper
Detta innebär att allting är öppet för kritik och analys, oavsett hur tabubelagt eller vedertaget det än är. Transhumanismen undersöker därför gärna det mänskliga tillståndet och andra "självklarheter" kritiskt, eftersom genom att problematisera dessa öppnas möjligheten att finna sätt att kringgå de tidigare självklara begränsningarna (de hinder som tas för givna kommer man aldrig att försöka övervinna).

Rationalismen i sin klassiska form har dock ett djupt filosofiskt problem: den antar att allting kan ifrågasättas utom vissa ting eller procedurer, t.ex. sinnesdata, logik eller induktion. Ett rationellt giltigt argument bygger dock på vissa antaganden och kunskapsteoretiska standarder, vilka i sig behöver justifieras. Detta leder till en oändlig regress av justifierande där man inte kan vara säker på något, såvida man inte antar att det existerar vissa axiomatiskt säkra fakta som inte kan kritiseras eller att man måste acceptera vissa fakta baserat på ren tro. Båda dessa slutsatser går emot klassisk rationalism.

Detta dilemma kan lösas genom PCR, pankritisk rationalism, som erkänner kritik av allting, även sig själv. Det kan i princip visa sig att PCR inte håller, och då får man söka ett bättre system, men tills vidare används PCR som en "arbetshypotes". Detta är mycket likt hur vetenskapliga teorier fungerar - en etablerad teori är preliminärt sann, men nya fakta kan kullkasta den varvid den måste ersättas med en bättre teori. Detta betyder inte att man inte får tro på något (det vore dumt att tvivla på allt eller bestrida observerade fakta), men man måste vara beredd att det kan vara fel och om det visar sig vara så acceptera en modifierad position. PCR betyder inte heller att det inte skulle finnas sanna uttalanden eller korrekta argument, bara att uttalanden och argument kan vara fel. PCR avvisar relativism, och motiverar till att finna allt bättre sätt att närma sig sanningen.

För att sammanfatta, kritiskt tänkande, empiri och ifrågasättande av invanda föreställningar är nödvändigt för att undvika dogmatism och självbedrägeri. Våra metoder att nå kunskap kan ha svagheter, men detta gör dem inte oanvändbara.

Etik och mening

De etiska system som tilldragit sig mest transhumanistiskt intresse är komplexitetsbaserade etiska system, utilitarism och möjligheten till en helt rationell etik.

Maximera extropi

Extropi kan sägas vara allt som motverkar entropi: information, intelligenta system, liv, erfarenhet, mångfald, tillväxt och komplexa system. Många transhumanister menar att extropi är fundamentalt positivt och eftersträvansvärt, eftersom extropa system (t.ex. människor) är de enda system som är kapabla att uppleva mening, njutning (vilket gör att det är utilitaristiskt rätt att maximera sådana system) och välja mål fritt.

Extropi och extropiökande processer som evolution har därför föreslagits som en tänkbar grund för en transhumanistisk etik. Principia Cybernetica Projektet definierar t.ex. en evolutionär etik vars syfte är att fortsätta evolutionsprocessen. Vi är produkter av evolutionen, och handlande som är inkompatibelt med det naturliga urvalet leder till att vi försvinner; för att överleva och kunna uppnå våra sekundära mål måste vi delta i evolutionsprocessen.

Extropins värde gör också att många transhumanister betraktar rymdkolonisation och spridandet av livet som värdefullt; genom att sprida liv till andra planeter kan extropin ökas.

Rationell etik

Grundtanken för rationell etik är att det går att formulera ett etiskt system baserat helt eller delvis på rationella avväganden, utan hänvisning till högre makter eller intrinsiska etiska värden.

Ett område som tilldragit sig stort intresse är hur rationellt egenintresse kan leda fram till synbarligen altruistiskt beteende. Grundtanken är att rationella individer kommer att försöka maximera den egna nyttan, och därigenom kommer att börja sammarbeta med varandra i de situationer där sammarbete är mer produktivt än konkurrens (vilket torde gälla de flesta mänskliga sysselsättningar). Detta har studerats med hjälp av spelteori, t.ex. av Axelrod m.fl. rörande fång-dilemmat, och det har observerats att sammarbetsvilliga strategier kan göra sig dominanta och stabila trots konkurrens från icke-sammarbetande strategier. Många transhumanister menar därmed att en rationell etik kan formuleras utifrån rationellt egenintresse; man bör handla så detta gagnas, och i allmänhet är detta handlande också positivt för andra om det samordnas med dem.

Människan som deltagare i universum

Människan är resultatet av evolutionen och en del av verkligheten utan några speciella privilegier men med vissa unika egenskaper som intelligens och teknologisk förmåga. Människan är inte utvald av ödet eller någon annan högre makt att spela en given roll, utan är fri att handla som en del av verkligheten.
Our place in the universe is basically accidental. We are weak and mortal, but it's not the holy will of the gods; it's just the way things happen to be at the moment. And this is radically unsatisfactory; not because we direly miss the shelter of the Deity, but because, looked at objectively, the vale of human suffering is basically a dump. The human condition can be changed, and it will be changed, and is changing; the only real questions are how, and to what end.
Bruce Sterling, Cyberpunk in the 90's
Vi är medspelare, varken över- eller underordnade resten av världen. Det finns inget värde i det "naturliga" annat än det vi och andra etiska subjekt tillskriver det; naturliga förlopp kan vara bra eller dåliga ur vår synvinkel, och det står oss fritt att ingripa i dem givet våra etiska system. Naturen har inte något intrinsiskt värde, men däremot extrinsiska värden som värderande varelser ger den. Detta innebär t.ex. att transhumanismen avvisar biologisk konservatism eller fundamentalism (tanken att naturen måste bevaras precis som den är eller att alla ingrepp i biologin är oetiska), och att det inte finns några moraliska hinder för att förändra universum. Tvärt om kan detta vara djupt positivt, eftersom det kan introducera mening i system som tidigare saknade mening.

Vi har också möjligheten att själva ta ansvar för vår egen evolution som art/utveckling som individ. Vi har genom vår teknik befriat oss från mycket av naturens selektionstryck och kan numera modifiera oss själva genetiskt och memetiskt. Detta innebär att vi måste välja vår arts utveckling (att inte vilja genomföra förändringar är också ett val) och att det är vårt ansvar att göra detta val, antingen kollektivt eller individuellt. De flesta transhumanister ser morfologisk frihet som både önskvärt rent praktiskt och moraliskt.

Samhälle och utveckling

Förändring

Ur ett transhumanistiskt perspektiv är förändring ofta något positivt; eftersom transhumanismen inte finner något egenvärde i status quo och ser bättre möjligheter är i många fall förändring bättre än stasis. Däremot är inte all förändring nödvändigtvis positiv, förändring för förändringens skull är inte konstruktivt och mycket riskabelt. Hur förändring bör planeras och genomföras är ett ständigt diskussionsämne, både rent praktiskt inom olika områden som teknik eller livsföring, och mer principiellt för att klarlägga de allmänna reglerna för ändamålsenligt handlande.

Samhälle

När det gäller samhällsfrågor finns det en enorm spännvidd inom transhumanismen och mycket lite konsensus, precis som inom humanismen. Många av extroperna talar för minarkistiska eller anarko-kapitalistiska samhällen, medan det existerar även socialdemokratiska transhumanister som menar att en stark stat kan vara nödvändig för att säkra en transhuman framtid. Det existerar en livlig debatt om huruvida vissa former av kontroll är nödvändiga eller ofrånkomliga. Detsamma gäller ekonomiska frågor, huruvida kontroll och organisation bör ske på en global skala (den världsstatstanke som varit populär inom humanismen under 1900-talet) eller helt individualiseras, och så vidare.

Ur ett transhumanistiskt perspektiv måste även obehagliga eller tabuerade sociala möjligheter analyseras kritiskt för att man ska kunna formulera rationella beslut. Samhällets struktur, från lagstiftning till familjen, kan problematiseras och analyseras i syfte att finna sätt att skapa bättre sociala former. Dessa måste naturligtvis vara genomförbara och inte bara utopiska för att vara intressanta.

En tendens som dock är vanlig är att bejaka öppenhet, inte bara som något i sig positivt utan också som skydd mot destruktiva eller odemokratiska krafter. En intressant fråga är huruvida öppenhet och frihet kan garanteras genom tillgång till stark kryptografi, eller genom tillgång till informationsteknik som försvårar hemlighållande; båda möjligheterna har framförts, och debatterats kraftigt. Det intressanta är tanken på att rena tekniska framsteg som kryptografi och informationsteknik kan tvinga samhället i riktning mot ökad öppenhet (huruvida detta verkligen stämmer är en av de centrala tvistefrågorna) och vilka de sociala konsekvenserna blir.

Över huvud taget intresserar sig mycket transhumanistisk samhällsdebatt eller analys för hur tekniska förändringar förändrar samhället. Att det existerar en omvänd relation, att samhället också påverkar tekniken, erkänns men ofta antas det att nya tekniska system leder till kaskader av förändringar bortom de planerade och därmed har bred påverkan av samhällsutvecklingen. Detta gäller framför allt tekniker som förändrar den mänskliga situationen (som jordbruksteknik, sjukvård, informationsteknik och intelligensförstärkning).


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 02:18:55