Smältdegeln

I detta scenario leder den snabba tekniska utvecklingen och internationaliseringen till att stater och regioner gradvis förlorar sitt inflytande, och att världen blir allt mer en global marknad och kultur. Personlig frihet blir möjlig, till priset av global rotlöshet.

Antagande

Samhället försöker inte eller lyckas inte kontrollera den tekniska utvecklingen och dess sociala konsekvenser, men anpassar sig relativt smidigt.

Motton

"Panta rei"

"Du måste vara fri"

Bakgrund

Allt har blivit internationellt - ekonomin, samhället, kommunikationerna, arbetsmarknaden, kulturen. De nya tekniska och ekonomiska förutsättningarna leder till att de gamla strukturerna (först de ekonomiska, senare de politiska och sociala) tvingas anpassa sig till en mycket mer flexibel och dynamisk värld där konkurrens och samarbete sker globalt. Segment efter segment lyfter sig ur de traditionella samhällena, vilka antingen sluter sig inåt eller accepterar förändringen och utvecklas till service-stater. Istället för hierarkier och stora organisationer är nätverk, ideologier och kulturer de tongivande grupperna. Detta har lett till en långtgående fragmentering, det finns inte längre någon uppenbart dominant kraft utan ett myller av möjligheter.

Historia

2003
Det första genförändrade barnet föds i Singapore (ett anlag för cystisk fibros har tagits bort). Trots västvärldens protester fortsätter sjukhus i Singapore att erbjuda genterapi till blivande föräldrar med genetiska sjukdomar, och under de kommande 10 åren sprider sig genetiska kliniker över sydostasien, karibiska havet och i Marocco; många av kunderna reser dit från länder med restriktiv gentekniklagstiftning.
2004
De nya satelittelefoninäten blir allt mer använda och sjunker kraftigt i pris. Många av bolagen erbjuder sina tjänster med speciella rabbatter till utvecklingsländerna (eftersom de tjänar goodwill, har oanvänd kapacitet över dessa områden och dessutom tjänar pengar på det) eller rent av gratis reklamfinansierade telekommunikationer. Spridningen av billiga mobila nät oavsett geografi och infrastruktur får stora konsekvenser framför allt i tredje världen, där de leder till en kedjereaktion av "informationsrevolutioner".
2005
Allt fler storföretag börjar omorganisera sig till "legobitsföretag", företags nätverk och virtuella organisationer för att möta de nya utmaningarna. Företag som bibehåller den starka hierarkiska strukturen får allt svårare att klara sig i konkurensen, och flera spektakulära sammanbrott inträffar. "Business liquifaction" blir modeordet, och tanken att den ideala organisationen är flexibel och nätverkad sprider sig och tillämpas. Den får i sin tur starkt stöd från andra grupper som välutbildade yngre och de redan existerande nätverksorganisationerna; under de kommande tio åren tillämpas "liquifaction" allt mer inom alla organisationer, speciellt i samband med generationsskiftet när 40-talisterna börjar pensioneras.
2006
Gerillan i Burma beskylls för att medvetet sprida en ny form av tuberkulos, som på kort tid spridit sig internationellt. Experter varnar för att epidemier kan spridas mycket snabbt med de moderna kommunikationerna.
2008
Storbritannien och EU satsar stora summor på medicinsk forskning, på grund av den omtalade epidemin av NSCJD (New Strain Creutzfeld Jacobs Disease) orsakad av smittat kött under 80-talet och senare spriden via blodtransfusioner. I Kina sker liknande jätteprogram för att hantera diabetesproblemet.

De i västvärlden politiskt starka och allt äldre 40-talisterna stödjer helhjärtat satsningar på medicinsk forskning och friskvård. De stora forskningsprogrammen under noll-talet övergår allt mer till frisk- och sjukvårds-organisationer och företag.

2010
Internet har blivit en de facto global frihandelszon på grund av staternas oförmåga att enas om hur det bör reguleras samt spridningen av stark kryptografi som underminerar de försök som gjorts.
2014
Sverige bryter sig efter en folkomröstning ur EU och blir allt mer nationalistiskt/isolationistiskt; detta sker i likhet med vissa andra stater som allt mer ifrågasätter den internationella ekonomin och kulturen. Dessa "avsägarstater" kommer snabbt efter i den ekonomiska utvecklingen, men försöker istället uppnå sociala och kulturella mål. På grund av utflyttning blir de allt mer marginella jämfört med resten av världen.
2015
China Postal Service, det före detta kinesiska postverket, är nu världens största transport- och bud-firma.
2017
Över 30% av jordens befolkning lever inte längre i det land de föddes i, och trenden pekar på att procentandelen kommer att öka signifikant under 20-talet.

Världsbild

Världen är heterogent global: allting flyter fritt, i stort sett obundet av geografi. Samtidigt så har världen inte blivit nivellerad till en enda världskultur, utan en blandning mellan många kulturer som passerar igenom varandra. Om man inte kan finna det man söker på en plats, i ett visst nätverk eller en viss kultur går man bara vidare till nästa. Detta gör att man på olika plan betonar öppenhet och standardisering, och samtidigt det unika och traditionella.

Flexibilitet är det nya slagordet. I en värld där allt kan förändras måste man kunna förändras med den, eller så tacklar man av och blir ett fossil utan möjligheter. Om någonting inte är anpassningsbart är det bräckligt och lätt att köra om. Tolerans är viktigt; intolerans betraktas som bakåtsträvande och destruktivt.

Samtidigt innebär detta att i den nätverkande världen utan centrala auktoriteter finns det ingen att skylla ifrån sig på, ingen att slå mot eller bekämpa. Överhuvud taget finns det ingen överblick över världen, inget klart mål eller riktning för det internationella samhället. Många uppfattar detta som en brist på kärna och söker desperat efter trygghet och ordning. Livsmeningskonsulter är populära, liksom "temporära chinatowns", enklaver där medlemmar av en viss kultur eller nationalitet strömmar igenom för att få en viss samhörighet; många flyttar från enklav till enklav, vilket har gett upphov till uttrycket "franchise nation".

För att uppnå sammanhang söker sig många till rörelser, subkulturer, net.tribes och kulter; lojaliteten finns till de som delar ens åsikter eller världsuppfattning. I många fall blir nätverken en kombination av gemensam kultur, ideologi och umgänge, geografiskt obundna och kapabla att anpassa sig till förändringar i omvärlden (även om vissa medvetet väljer bort flexibiliteten för att uppnå trygghet i ett strikt system). I vissa fall kan dessa internationellt spridda nätverk komma i konflikt, vilket resulterar i "kook wars" av varierande svårighetsgrad, allt från ryktesspridning på nätet till terrorattacker. En speciell form av nätverk är de sociala stödrrörelserna, som försöker lindra den vidspridda anomin i samhället genom att gå in och hjälpa, ibland på ett ytterligt självuppoffrande sätt.

De traditionella sociala banden har blivit allt svagare, individer måste stå på egna ben. Detta har varit traumatiskt för många traditionella samhällen, även om det ibland visat sig att de traditionella formerna relativt enkelt kan anpassas till en internationell livsstil. Ett typiskt exempel är de asiatiska släkt-nätverken som fungerar som ekonomiska och politiska nätverk oavsett var medlemmarna befinner sig. Den västerländska kärnfamiljen har i det närmaste totalt upplösts, och ersatts av ett system av kontakter.

Ekonomi

Omorganisationen av de traditionella företagen under 2010-talet har lett till en värld där det inte längre går att identifiera företagen i sig; varumärken och slogans syns, men företaget bakom kan mycket väl vara ett modulärt nätverk som till hälften enbart existerar på nätet. De stora, marknadsdominerande kolosserna har ersatts med ett myller av moduler som kopplas samman till effektiva system vid behov, och sedan upplöser sig i sina delar när de inte längre behövs.

En produkt kan utvecklas på entrepenad av en grupp personer och modul-företag som inhyrts via en koordinator i sin tur hyrd av det finansierande företaget. När produkten är färdigutvecklad upplöses arbetsteamet och går vidare till nya sysslor, medan produkten marknadsförs, tillverkas och distribueras av andra inhyrda teams. Långtidsprojekt består i att team knyts samman starkare och blir ett nätverk; formella band är mindre viktiga.

Globalt sett har detta lett till en ytterst flexibel, snabbt modifierbar marknad som omedelbart kan reagera på en förändring. Företagen behöver normalt ingen fix geografisk position, och knyter folk till sig när de behövs. Gränsen mellan företag, nätverk, familjer och ideologier har suddats ut; många föredrag får en extra stabilitet genom att bestå av en viss typ personer.

Politik

Nationell politik har blivit mindre viktig, och handlar mest om den direkta infrastrukturen. avsägarstater nattväktarstater Internationell eliter kvar, osynliga

Teknik

Tekniken har utvecklats i en mängd riktningar; på samma sätt som det är svårt att säga hur världen egentligen ser ut är det svårt att överblicka vad som sker. Iochmed staternas och storföretagens försvinnande har "big science" till stor del försvunnit - enorma forskningsprogram med fixa mål är praktiskt taget omöjliga att samla ihop idag. Istället förekommer en mängd utveckling genom distribuerade projekt inom intressenätverk, finansiering av enskilda forskningsgrupper och teams som kombinerar andras resultat till synteser.

Några områden som definitivt utvecklats signifikant är översättningsystem, bioteknik och kommunikationer. I den globala kulturen är språken fortfarande en stötesten - engelska är vida spritt, men många har ändå svårt att kommunicera. Automatisk översättning börjar bli såpass bra att den kan användas i vardagen, även om den fortfarande är begränsad.

Bioteknik och medicin har utvecklats enormt av flera anledningar: HUGO-projektet stimulerade till en vild jakt på kunskap om hur generna styr organismen, 40-talisterna prioriterade medicinsk omvårdnad högt, oro för pandemier och civilisations-sjukdomar som diabetes-epidemin i Kina och NSCJD i England samt det faktum att bioteknikföretagen var väl anpassade redan från början till en dynamisk, internationell ekonomi. Genteknik har accepterats till stor del, framför allt inom de asiatisk-influerade grupperna vilka inte delar den västerländska dualismen mellan natur och kultur. Genetisk påverkan av människor är relativt vanligt, oftast för att ta bort sjukdomsanlag men allt mer för att ge barnet de bästa tänkbara förutsättningarna. Både gentekniken och kulturen har anpassat sig till varandra, och en persons gener betraktas allt mer som en del av hans eller hennes kulturarv.

Mycket av det moderna samhället hänger på snabba, pålitliga kommunikationer, både digitala och fysiska. Resor har blivit mycket vanligare, eftersom de sociala nätverken kräver personliga kontakter för att fungera väl; rent digital samordning är fortfarande inte populärt. De internationella företags-näten placerar produktion där det passar bäst för ögonblicket, och transporterar varorna till konsumenterna. Allting vävs samman i en komplex väv av semi-automatiska organisationssystem, på vilka starka säkerhetskrav ställs. Sammantaget innebär detta stora ekonomiska incentiv för att utveckla snabbare, mer resurssnåla och flexiblare metoder att transportera information, materia och personer.

Miljö

Blandad. Den avancerade biotekniken har på många håll använts för att åtgärda miljöproblem med stor framgång eller ersätta stora industrier med "ekologiska kedjor" där restprodukterna fran ett led används som föda eller råvaror for nästa led. Kemisk produktion via genetiskt modifierade växter eller bakterier är vanlig, liksom gruvbrytning med mineralextraherande bakterier eller "pharming", jordbruk som glider över i biomedicin.

Samtidigt sliter den globala kulturen på ekologin; det existerar praktiskt taget ingen orörd del av världen utom möjligen i djuphaven och antarktis. Ekologisk mångfald och balans har blivit en ekonomiskt viktig faktor; investeringar i ekologi sker på samma sätt som investeringar i infrastrukturen. Flera inflytelserika nätverk stöder "sina" områden, och vissa av avsägarstaterna ser förvaltandet av det lokala området som sin central-idé.

Kultur

Engelska har blivit världspråket, kreditkort världsvalutan.

Genom den stora spridningen av informationsteknik är det enkelt att välja vilken information man önskar. Detta leder lätt till att folk väljer ut den information som passar deras världsbild, och därigenom låser sig inom egna verklighetstunnlar. Dessa tunnlar är vanligen gemensamma för nätverken, eftersom det är svårt att samverka med andra grupper som inte ens delar ens världsuppfattning. Ett myller av helt inkompatibla kulturer och livsstilar existerar sida vid sida, isolerade av självpåtagna skygglappar.

Hot

Det mest fruktade hotet är pandemier. Genom de globala transporterna kan en epidemi sprida sig över hela världen på ytterst kort tid, och skulle kunna få förödande konsekvenser. Det finns ett stort intresse att skydda sig mot detta, och olika lösningar provas ut.

Ett mer smygande hot är brist på sammanhang, anomi. Många känner att deras tillvaro är fragmentarisk och meningslös. Det finns ingen fast punkt någonstans, allting förändras. Detta leder till att många känner sig nästan tvingade att finna mening. Drogmissbruk och självmord har stadigt ökat under 2000-talet, och är år 2017 utgör de tillsammans den tredje största dödsorsaken.

Möjligheter

det privata, skapa egen mening kroppen flyter

Framtid

Dynamisk vissa sackar efter, mer riv pyramiderna extrem mangfald

Vinnare

De som kan skapa en mening med sina liv, har god överblick och kann uppträda världsvant. Kvinnor har i allmänhet ryckt fram.

Förlorare

De som vill ha stabilitet. Nationalisterna.

Transhumanismen

Detta scenario är positivt för transhumanismen, som dock bara blir en grupp i mängden. De transhumanistiska tankarna om flexibilitet och dynamisk optimism har upphöjts till samhällsnormer, men samtidigt är det svårt att få verkligt stora projekt genomförda eftersom de kräver samordning av många väsensskilda grupper under en gemensam tanke; utvecklingen sker i det lilla, på en individuell basis istället för mänskligheten som helhet.

Scenariosida

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se