Fyra Världscenarier

Dessa scenarier diskuterades fram under två scenarioplaneringsmöten under hösten 1996 och den tidiga våren 1997 av Alephs medlemmar. De är tänkta att representera möjliga världar ca 2017, om 20 år när detta skrivs. De är inte förutsägelser om hur världen kommer att bli, utan snarare tankeväckande historier avsedda att belysa olika hot och möjligheter under de kommande åren.

Statlig kontroll av ny teknik Ingen kontroll av ny teknik
Låg anpassning till ny teknik

Oceanien, Eurasien och Sydostasien

Riv Pyramiderna

Hög anpassning till ny teknik

Rekursiv paralys

Smältdegeln

Scenarierna beror huvudsakligen på två parametrar: hur mycket samhällen försöker kontrollera teknisk och social utveckling, samt hur väl de lyckas anpassa sig till förändringar. De fyra scenarierna ligger i de olika ytterligheterna: "Oceanien, Eurasien och Sydostasien" beskriver en värld där samhället inte anpassat sig till den nya tekniken men försöker hålla den tillbaka, "Riv Pyramiderna" en värld där samhället misslyckats med både att kontrollera tekniken och att anpassa sig, "Rekursiv Paralys" en värld där samhället anpassar sig men också anpassar tekniken till sig, samt "Smältdegeln" där samhället inte försöker kontrollera tekniken men anpassar sig till en värld av snabba förändringar.

Mer om Scenariernas Drivkrafter

Hur går scenarioplanering till?

Deltagare

Vidare Länkar

Transhumanistiska Föreningen Aleph

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se