Den stora principens samfund (principalisterna)

Toppsida

Detta allmänna samfund startades 2159 av filosofen Takashi Takeshita, som ansåg att den nya tidens samhälle hade allvarliga problem. Människan är en hierarkisk varelse: hon behöver klara sociala strukturer, regler, ansvarsförhållanden, traditioner, rättigheter och skyldigheter i sitt dagliga liv. Därför ansåg Takeshita att harmonin saknades bland de övriga allmänna samfunden, människor drev bara omkring utan en social identitet. Detta står Den Stora Prinicipens Samfund för.

Den Stora Principen är att varje människa behöver underordnade och överordnade; underordnade att vägleda och överordnade att vägledas av. Den underordnade skall visa sina överordnade lydnad och trofasthet. Den överordnade skall visa sina underordnade förståelse men också ett fast ledarskap som tar hänsyn till deras behov, som den mer upplysta individ han är. Principalismen innehåller faktiskt en viss individualism, det är meningen att medlemmen skall bilda sig, utveckla sig moraliskt, vinna i status utanför samfundet, visa sig dygdig, flitig, självbehärskad och förutseende för att sedan stiga i nivåerna genom ett examenssystem som blir alltmer rigoröst ju högre upp man kommer.

Samfundet är litet, många av dess idéer går på tvärs mot vad de större samfunden anser men en inte oansenlig portion av medlemmarna sitter på höga poster inom den näst mest hierarkiska organisation som finns på 2170- talet: Världssamfundets olika sektioner (särskilt VSIS). Få andra samfunds medlemmar är så vana vid att arbeta i så hierarkiska strukturer som Världssamfundets byråkrati.

Organisation: Samfundet består av strata på strata av hierarkiska nivåer. Totalt finns 20 nivåer, med färre medlemmar i varje högre nivå. På nivå 20 finns bara Takashi Takeshita (hittills).

Ekonomi: Samfundets medlemmar driver företag både inom och utom samfundet. En relativt stor del arbetar inom Världssamfundet. Ekonomin kännetecknas av mycket starka personliga band mellan olika aktörer för att kunna upprätthålla hierarkier.

Löneklasser: A 3000; B 2000; C 1000; D 400. Observera att lönen inte avgör en persons ställning i samfundet. En person med hög lön kan befinna sig långt ned bland nivåerna, men naturligtvis så har ju en person som visat sin driftighet så väl möjligheterna att snabbt stiga.

Lagar och regler: Förvånansvärt få. Oftast bestäms dessa snarare av överordnades praxis och av goda exempel som visats upp (många av dessa återfinns i Takashis bok "Exempel på Den Stora Principen i praxis"). De som visar upp ett odygdigt beteende (illojalitet, ordervägran, kriminalitet etc.) straffas genom böter eller en ordentlig återskolning från sina överordnade (och en enorm mängd grupptryck, bör tilläggas). Men dessa bestraffningar sker vid väldigt destruktiva fall, de som bara inte är tillräckligt dygdiga i största allmänhet har ingen möjlighet att kvalificera sig för examen upp till de högre nivåerna. Att inte kvalificera sig innebär dock att man stannar kvar på de lägre nivåerna med allt vad det innebär...

Åsikter: Principalisterna önskar att göra världen bättre för alla, genom att erbjuda människor ett sammanhang i samhället och en fast plats i tillvaron. Genom att förbättras som samhällsvarelse och stiga i nivåerna så kan en bättre och mer moralisk människa skapas. Vissa medlemmar har svårt för att interagera med andra samfunds disharmoniska och respektlösa medlemmar, men det flest klarar det mycket bra, om än med en viss distans. Många medlemmar delar Takeshitas strama och genomarbetade estetik.

Interna konflikter: Principalisterna avskyr i gemen hoppjerkor (de saknar karaktär), och detta samfunds byråkrater ser gärna till att dessa får det svårt att byta. Detta skapar naturligtvis en del konflikter med de hoppjerkor som finns och hindras att lämna. Relationen till Världssamfundet vållar en del inre dispyter, skall man fortsätta att engagera sig i denna svagare hierarkiska struktur, som man hittills gjort eller skall man koncentrera sig på att uppnå harmonin inom det egna samfundet? Men då Takeshita föredrar att medlemmarna visar även för resten av mänskligheten vad organisation och harmoni kan åstadkomma så fortsätter policyn att uppmuntra medlemmar att stiga även i resten av samhället.

Medlemsantal: 250 000 överordnade och underordnade