Samfundet för Asatro

Toppsida

Medlemmarna baserar sin tro på asatron, lätt anpassad till nuet. Samfundet för Asatro grundades 2136 i den Skandiska arken. De flesta i samfundet lever fortfarande i denna ark.

Organisation: Samfundet är organiserat i släkter, d.v.s. utvidgade familjegrupper, som styrs av en husfar och husmor med ganska fast hand. De enskilda asatroende kallas för gudlingar. Mycket av samfundets interna arbete sköts av prästerna, som lever i anslutning till ett asatempel med sina familjer. Prästerna sköter om det viktigaste gemensamma handlingarna i samfundet, nämligen riterna vid sommarsolstånd och midvinter. Sommarsolståndet är en tid fylld av hopp inför framtiden, midvintern en tid för hågkomst av katastrofen.

Ekonomi: Många av samfundets medlemmar arbetar inom Projekt NeoGenesis, eller med konsthantverk, som ofta följer fornnordisk design. Några gudlingar driver framgångsrika företag inom livsmedelsbranschen. Släkterna betalar en gäld, på cirka 5% av alla släktens gudlingars samlade inkomster, till samfundet.

Löneklasser: A 3000; B 2000; C 1000; D 100 (endast i de fall en medlem är förhindrad från att få en arbetsinkomst kan stöd utgå)

Lagar och regler: Samfundet för Asatro är relativt liberalt. Det mesta bör skötas inom släkten, endast i svåra fall så ingriper prästerna som också lagtolkare och domare. Prästerna kallar till ting (som idag oftast följs via Nätet) varje månad, där alla rättstvister mellan gudlingar tas upp. I vissa fall ger samfundets lagar möjligheten för parterna att kräva holmgång, d.v.s. att tvisten skall avgöras i kamp. Dessa kamper hålls dock alltid på nätet i form av virtuella strider, vars regler prästerna gjort upp. Holmgången är ett utomordentligt bra exempel på de dygder som de asatroende vördar: mod och styrka. Alkohol och vissa andra droger ser man med ett gott öga till, särskilt vid vissa tillfällen.

Åsikter: De asatroende snarare vördar än dyrkar gudarna. De ses mer som personifikationer av mänskliga egenskaper och dygder: Oden är visheten, Tor mod och styrka, Frej och Freja kärlek och liv, o.s.v.

Enligt de asatroende var katastrofen Ragnarök, den stora kampen mellan gudar och jättar som förödde världen och skapade den nukleära Fimbuldavintern. Men nu har en ny och bättre värld uppkommit, precis som förutspått i Eddan. De asatroende kallar den nya världen för Balders Rike och ser den som en ny chans för mänskligheten. En av deras främsta uppgifter är att återskapa biosfären och de asatroende nätverkar med andra samfund involverade i miljöskydd och att återskapa biosfären.

Interna konflikter: En ständig källa till konflikt är hur Ragnarök skall tolkas. Dog alla de gamla gudarna? Är det bara guden Balder, hans hustru Nanna och deras barn kvar av gudarna? Kan Oden, Tor och de andra fortfarande lyssna till gudlingarnas böner? De flesta av de asatroende anser att de gamla gudarna kan höra böner även idag, men att Balder är mest aktiv i människornas liv. En annan konflikthärd är förhållandet till de gamla riterna, en högljudd minoritet inom samfundet hävdar att många av dagens riter är alldeles för påverkade av olika nyandliga tankar från 1900- talet och 2000- talet, och att man istället borde gå tillbaka till mer ursprungliga riter.

Medlemmar: 500,000 gudlingar