Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Filosofi

Vad är transhumanism?

Transhumanismen är inte ett renodlat tankesystem eller en världsåskådning, utan snarare en tankeströmning som inbegriper vissa idéer. Det finns filosofiska system som inbegrips inom transhumanismen, t.ex. extropianismen, men transhumanismen är snarare en samling besläktade tankar än en enhetlig lära.

Några definitioner av transhumanism som har framförts (från Definitions of Transhumanism):

Transhumanism is the doctrine that we can and should become more than human.
Mitch Porter
Men detta hävdas också av t.ex. gnosticismen och scientologin. Är de transhumanistiska läror? Knappast.
Transhumanism is the philosophy that we can and should develop to higher levels, both physically, mentally and socialy using rational methods.
Anders Sandberg
Denna definition pekar på en viktig skillnad mellan transhumanismen och många andra grupper: de högre nivåerna kan uppnås via rationella medel.
Philosophies of life (such as extropian perspectives) that seek the continuation and acceleration of the evolution of intelligent life beyond its currently human form and human limitations by means of science and technology, guided by life- promoting principles and values.
Max More
Denna definition tar upp den viktiga livsbejakande aspekten, och att olika gränser kan övervinnas.
TH is a commitment to overcoming human limits in all their forms including extending lifespan, augmenting intelligence, perpetually increasing knowledge, achieving complete control over our personalities and identities and gaining the ability to leave the planet. Transhumanists seek to achieve these goals through reason, science and technology.
Natasha Vita More
Denna definition pekar på några av delmålen och medlen.
 1. Humanity will be changed by technology in the future.
 2. Transhumans believe in the need to plan for these changes (which could result in dramatic paradigm shifts in several arenas).
 3. Transhumans believe in the need to educate others about the coming changes and the need to plan.
 4. Transhumans believe (More's dynamic optimism) that with proactive planning we can benefit from the future changes and not be destroyed by them.
Doug Bailey Jr.
Transhumanists advocate continuing the progressive transformation of the human condition, especially (but not exclusively) through what might be considered technological means.
Greg Burch, Transhumanism
Dessa definitioner noterar att "the human condition" kan förändras av teknologi, och beskriver transhumanismen som ett visst sätt att förhålla sig till detta.

Grundtankar

"The human condition", människans situation, kan förbättras över och bortom det som är normalt nu. Detta kan ske genom rationella medel på ett livsbejakande sätt.

Tanken att människans situation kan förbättras eller förändras är inte unik för transhumanismen, den återfinns inom olika religioner, esoteriska system och den humanistiska traditionen. Skillnaden är medlen och graden.

Religioner och esoteriska system menar att människans situation kan förbättras genom religiösa, mysticistiska eller ockulta metoder. Transhumanismen menar att detta kan ske genom rationella medel som teknik och vetenskap.

Humanismen menar att människans situation kan förbättras, men antar ofta att förändringen är begränsad eller att människans inre natur inte kan förändras. Transhumanismen ser inga sådana begränsningar (eller mycket vida begränsningar). Förändringen behöver inte heller vara kvantitativ, utan kan vara kvalitativ (vi blir något nytt).

Transhumanismen är i grunden livsbejakande och världstillvänd; det är vår nuvarande existens som kan förbättras, inte någon hypotetisk existens efter döden eller i en avlägsen framtid. Den värld vi lever i är intressant i sig.

Notera att det står "kan förbättras", inte "bör förbättras". I allmänhet hävdar transhumanismen att det inte nödvändigtvis är ett moraliskt imperativ att förbättra sin situation; om någon inte vill förbättra sig är det OK (även om det är ett dumt val ur transhumanistens synvinkel). Transhumanismen idag är voluntaristisk.

Andra vanliga grundtankar:

 • Intelligens, information, liv, erfarenhet, mångfald, tillväxt och komplexa system, allt som motverkar entropin, är något positivt och eftersträvansvärt (Extropi).
 • Individen i centrum; det är individens utveckling som är central.
 • Människan är en deltagare i världen, utan någon på förhand fastställd position.
 • Förändring är något positivt.
 • Människor kan själva fritt ställa upp sina mål.
 • Kritiskt tänkande och ifrågasättande av invanda föreställningar är nödvändigt för att undvika dogmatism och självbedrägeri.
 • Vi står på tröskeln inför stora förändringar i det mänskliga tillståndet inom de närmsta decennierna på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Framtiden spelar en roll i nuet.
Innan vi analyserar dessa tankar närmare är det illustrativt och lärorikt att gå igenom den historia som har lett fram till transhumanismen i dess nuvarande form.

Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-21 02:18:55