Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Den mermänskliga visionen

Anders Sandberg <asa@nada.kth.se>

Under årmiljarder har det naturliga urvalet sakta utvecklat nya arter. Ibland har genombrott skett; fotosyntes, sexuell reproduktion, flercellighet och nervsystemet ökade evolutionens tempo och den biologiska mångfalden. För ett par miljoner år sedan började föräldrar delge sina erfarenheter till sina ungar, och kunskap började ackumuleras från generation till generation. För ett par hundra tusen år sedan utvecklade våra förfäder språket, och kunskap kunde spridas mellan alla medlemmar i en stam snabbt och effektivt. Memerna, den kunskap som överfördes från individ till individ, började styra mänskligheten snarare än generna. För ett par tusen år sedan uppfanns skrivkonsten, och kunskap kunde lagras och ihågkommas tusentals år efter dess skapares levnad. Och utvecklingen accelererar fortfarande.

Transhumanismens mål är att få mänskligheten att utveckla sig till sin fulla potential. Vi är inte längre bundna av den biologiska evolutionen, vi kan själva välja vår väg: autoevolutionen har börjat. Ansvaret för vår utveckling ligger nu i våra egna händer, vi kan själva välja vad vi vill bli och hur vi vill bli det.

Vi har redan med våra kunskaper och förmågor gjort saker ingen annan art har lyckats med under Jordens historia: inte nog med att vi anpassar oss till nya ekologiska nischer, vi förändrar också vår omvärld efter våra syften och skapar nya sätt att leva. Genom modern medicin har vi till stor del avvärjt de sjukdomar och skador som drabbar alla andra livsformer. Vi har höjt vår medellivslängd så till den grad att vi på allvar börjar tangera den maximala möjliga biologiska livslängden för vår art. Med hjälp av vår teknik kan vi idag på gott och ont förändra vår planet märkbart, och alla tecken tyder på att tekniken kommer att fortsätta att utvecklas allt snabbare. Framför allt ackumulerar vi kunskap om hur vi och vår omvärld fungerar, vilket ökar vår medvetenhet om vårt ansvar för vår utveckling.

Hittills har vi befriat oss från några av de grundläggande begränsningarna för alla djurarter på Jorden, men vi börjar nu också förstå hur vi kan befria oss från vissa mänskliga begränsningar. De närmsta åren kommer vi att få se hur allt fler sjukdomar, brister och funktionshinder kan botas eller kringgås med olika medel. Det existerar redan lovande forskningsresultat som tyder på att med lite hjälp vi kan leva upp till den maximala livslängden på ca. 120 år, och att även denna livslängd inte är orubblig. En enorm utveckling sker idag inom psykologi, neurologi och informationsbehandling, och sakta börjar dessa ämnen flyta samman. Mycket forskning är riktad mot system som förstärker vår egen intelligens på olika sätt; datorprogram som samlar eller bearbetar information, verktyg för beslutsfattande och analys, mediciner som påverkar minne och koncentration, mentala tekniker för att effektivisera och harmonisera vårt tänkande. Detta finns idag.

Inom ett par år kommer vi att se hur vissa människor börjar gå bortom de begränsningar som människan har för närvarande. Allt mer radikala förändringar blir möjliga: gentekniken ger oss kontroll över våra kroppar, bioniken suddar ut gränsen mellan människa och maskin, intelligensförstärkning gör att vem som helst kan bli vad som en gång i tiden skulle ha betraktats som ett geni. Detta mermänskliga stadium är också början av slutet för arten homo sapiens: liksom alla andra arter måste den förr eller senare förgrena sig i nya arter eller dö ut.

Allt eftersom människor kan omskapa sig själva efter sina egna värderingar, kommer nya former av mänsklighet att utvecklas. Många av dessa postmänniskor kommer att skilja sig fundamentalt från oss. Vissa människor kommer troligen att utveckla sig till något som närmast liknar grekiska gudar: långlivade, kanske odödliga, fysiskt och mentalt nära nog perfekta människor (åtminstone perfekta ur sin egen synvinkel). Andra kommer att utveckla sig långt mer radikalt, kanske till digitala livsformer som simmar genom informationsnäten eller till transcendenta superintelligenser bland Jupiters månar. Och vissa kommer, av olika skäl, att välja att förbli i stort sett oförändrade.

Istället för att vara "skapelsens krona" som människan gärna inbillar sig, kommer hon att bli "skapelsens trädkrona" ­ ett växande träd av nya arter och existenser, förenade av ett gemensamt ursprung men nu snabbt divergerande i nya riktningar.

Hot och möjligheter

Detta är den mermänskliga visionen. Den är inte en profetia om hur det måste bli, utan en vision om hur vi kan utvecklas. Det finns risk att vi misslyckas. Det finns risk att vi inte ens försöker. Det kommer att finnas många människor som inte kan eller vill utvecklas i mermänsklig riktning. Att utveckla sig är trots allt individens eget val och varken kan eller bör påtvingas utifrån. Men helst skall alla människor få chansen att göra detta val. Därför måste vi verka för att göra de nödvändiga metoderna och teknologierna tillgängliga för alla.

Ett större problem än de som inte vill utveckla sig är de som inte tänker låta någon annan utveckla sig, av ideologiska skäl, fruktan eller kanske rent av missriktad omtanke. De försöker skydda alla andra från att välja fel genom att hindra dem från att välja. De sätter sig i rollen som mänsklighetens vägledare och kan inte acceptera andra visioner än den egna ­ vilket har lett till mer lidande och förstörelse genom vår historia än något annat. Vi bör lyssna på kritikernas varningar, men vi måste själva välja vår väg.

För att den mermänskliga visionen skall kunna genomföras kommer det att krävas fem ting:

Ansträngning ­ vi kan inte bara slappt vänta på att ²utvecklingen² löser våra problem och öppnar våra möjligheter. Det gör den inte, men vi kan göra det.

Tolerans ­ vi måste kunna acceptera andra visioner, andra vägar. Om vissa inte vill gå åt vårt håll så är det deras val och inget vi behöver oroa oss för om inte de försöker hindra oss.

Optimism ­ vår kultur har de senaste decennierna blivit allt mer pessimistisk, försiktig och apatisk. För att kunna utvecklas måste man våga och kunna glädja sig. Pessimism föder apati, optimism handling.

Frihet ­ vi behöver frihet, inte bara politisk och social frihet utan också frihet från materiella begränsningar. Vi har idag teknologi som rätt använd kan undanröja många av dessa begränsningar; vi kan utveckla den vidare och därmed befria oss själva.

Förnuft ­ vi behöver låta oss vägledas av förnuftet, av att kritiskt pröva gamla och nya idéer så att vi inte förblindas av vår optimism eller av olyckskorparnas pessimism. Utan förnuftet kommer vi bara att störta oss i fördärvet, utan våra visioner kommer vi att sakna riktning.

Kan vi uppbåda dessa fem element, så kan den mermänskliga visionen genomföras ­ och skapelsens trädkrona kommer att sprida sina grenar bland stjärnorna.Vår expansion ut i universum är inte bara en expansion av människor och maskiner. Det är en expansion av allt liv, som använder människans hjärna för sina egna syften.
Freeman Dyson
 

We stand between the earthloving beast and the cool, hot electronic angel. We will feel the dirt in our blood and the sun in our eyes even after they are gone or just memories. Even after we'll have no blood and no flesh eyes. Dirt and sun made us. We won¹t forget.
Roger Atkins/Greg Bear
 

All this will not be finished in the first one hundred days. Nor will it be finished in the first thousand days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin.
John F. Kennedy


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09