Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Transhumanistisk Ordlista

av Anders Sandberg

Upphovspersonen till termen finns angiven inom klammrar (där den är känd).

>H
En engelsk förkortning ibland använd för transhuman eller transhumanism. 'H' står för människa (human), och större-än tecknet avser mermänsklighet ("Mer än människa"). Ibland används >>H som förkortning för "posthuman" (eftermänniska).
AI
Artificiell Intelligens, robotar eller datorprogram kapabla till intelligent tänkande. AI har studerats sedan datorernas barndom med varierande framgång.
Aliv
Artificiellt liv: modellering av komplext, livs-liknande beteende i datorprogram eller maskiner. Aliv kan utvecklas och producera beteenden som inte fanns med i de regler programmeraren ursprungligen satte, ofta på ett mycket flexibelt sätt.
Amortalist
Individ som motsätter sig död.
Autoevolution
Evolution styrd av intelligens i stället för det naturliga urvalet.
Biologisk fundamentalism
Åsikten att det är fel att förändra livsformer genom t.ex. genteknik, bionik eller medicin, och som motsätter sig radikala förändringar i livsstilen som alternativa sätt att reproducera sig (t.ex. kloning) eller livsförlängning [FM-2030].
Bionik
1) Att koppla samman artificiella system med levande organ, t.ex. konstgjorda ögon. 2) Att utveckla bättre maskiner genom att låna bra lösningar från biologin. Den första betydelsen är vanligast bland transhumanister.
Borganism
1) En organisation av tidigare autonoma varelser som har förenat sina individuella viljor för att skapa en, kollektivt medveten, varelse. 2) Åsikten att borganismer är eftersträvansvärda.
Chifferpunk
(Från engelskans 'Cypherpunk') Person intresserade av att använda elektronisk kryptografi för att värna om sitt privatliv och frihet gentemot auktoritära grupper (t.ex. stater).
Dynamisk optimism
Passiv optimism säger att saker blir bättre på egen hand (och uppmuntrar därför till en lycklig passivitet), dynamisk optimism säger att saker kan bli bättre om vi själva griper in och gör dem bättre. I stället för att naivt tro det bästa eller värsta bör vi kritiskt granska situationen och göra något åt den [Max More].
Eftermänniska
Person med nästan obegränsad fysisk, psykisk och intellektuell förmåga, själv-programmerande, själv-utvecklande, potentiellt odödlig. På engelska kallad posthuman [FM-2030, definition Max More].
Exosjälv
System länkade till en individ på ett samverkande sätt, förstärkande dennes medvetande och kropp.
Extropi
Mått av intelligens, information, energi, liv, erfarenhet, variation och tillväxt. En metaforisk motsats till entropi [T.O. Morrow 1988].
Extropianism
Transhumanistisk livsfilosofi som baseras på begreppet Extropi.
Framtidsberusning
Naiv optimism att allting i framtiden kommer att vara bra och att framtida teknologi kan lösa alla tänkbara problem. En fara för alla transhumanister [Tom Morrow].
Grå gröt
Självreplikerande nanomaskiner som sprider sig okontrollerat, byggandes kopior av sig själva av allt tillgängligt material. Ett vanligt katastrofscenario i diskussioner om nanoteknologi, men osannolikt på grund av brist på energi och råvaror.
Hallucinomem
En ide som orsakar hallucinationer eller inbillningar ("Man måste tro på somliga saker för att se dem") [John McPherson].
Hypertext
Sammankopplad information, så att det är möjligt att följa information i olika riktningar, finna besläktad information, märka ändringar etc. WWW är en enkel form av hypertext [Ted Nelson].
Immortalist
Individ som strävar efter extrem förlängning av sin egen livslängd.
Infomorf
Livsform baserad på information istället för kol-kemi. Aliv och uploading kan sägas vara försök att skapa infomorfer [Charles Platt, The Silicon Man].
Interfacer
En person som fungerar som ett gränssnitt mellan ett virtuellt företag eller en annan nät-baserad organisation, och den fysiska världen med dess lokala ekonomiska regler [Valdemar Ingdahl].
Kalorirestriktion
Det är känt från djurförsök att om mängden kalorier i dieten hålls betydligt lägre än den mängd djuret normalt skulle ha ätit (utan att leda till felnäring) så ökar den maximala livslängden upp till 40%; minskningen i kalori-intaget verkar bromsa åldringsprocesserna och minska risken för vissa sjukdomar. Ingen vet om metoden fungerar på människor, men indicier tyder på det.
Kosmytologi
Ovetenskapligt bruk av dåligt förstådda vetenskapliga idéer (ofta kryddat med mode-ord som "kaos", "kvantum" och "holism") för att förklara eller "bevisa" pseudovetenskap och mysticism. Typiska exempel är påståenden att kvantmekaniken bevisar att medvetande är essentiellt för modern fysik eller att "fjärilseffekten" visar att magi kan fungera [1995, Vic Stenger, The Unconscious Quantum].
Kryonik
Bevarandet av personer genom nedfrysning, i hopp om att kunna återuppliva dem längre fram.
Megateknik
Teknik som hanterar stora (större än ett par hundra kilometer, minst) projekt, enorma energimängder eller tänjer på vad som är fysiskt möjligt. Exempel: bönstjälkar från markytan till geosynkronbanan, Dysonsfärer, maskhål och ombyggnad av universum.
Mem
Idé, tanke eller liknande informationsmönster som, analogt med gener, är självreproducerande [Richard Dawkins, The Selfish Gene 1976].
Memetik
Läran om memer, en kombination av evolutionsteori, psykologi och idehistoria.
Mermänniska
Någon som aktivt arbetar för att bli en eftermänniska. Mermänniskor ser radikala framtida möjligheter och planerar för dem, och använder alla till buds stående medel för självutveckling. På engelska transhuman [FM-2030, definition Max More].
Nanoteknologi
Precist konstruerade maskiner och strukturer på molekylär skala. Sådan teknologi skulle ge oss total kontroll över materia på alla skalor [K. Eric. Drexler].
Neofil
Person som välkomnar det nya och ser positivt på framtid och utveckling.
Neofob
Person som känner skräck för det som är nytt och okänt.
Nootropika
Substanser som förstärker eller påverkar kognition (t.ex. minne eller intelligens). An så länge finns det få verkligt pålitliga resultat på området, men mycket forskning tyder på att vissa substanser har faktiska kognitiva effekter [C. Giurgea].
Nu-shock
Att bli shockad eller förvirrad av de snabba förändringarna som redan har skett, en sorts framtidshock i nuet.
Omegapunkten
Ett möjligt framtida tillstånd då intelligent liv kontrollerar universum totalt, och mängden information som bearbetas och lagras går mot oändligheten [ursprunglig term Teilhard de Chardin, denna definition Frank Tipler].
Passiv optimism
Tro att allting ordnar sig, oavsett vad man gör. Motsatsen är dynamisk optimism.
Singulariteten
Teknologisk och vetenskaplig utveckling har ökat exponentiellt under en mycket lång tid. Om det blir möjligt att förstärka intelligens kan utvecklingen ske ännu snabbare, vilket naturligtvis leder till bättre metoder för intelligensförstärkning. Denna återkoppling skapar en snabbt ökande spiral, och efter en kort tid är förändringshastigheten så stor att vi från dagens perspektiv inte kan förutse någonting av vad som kommer att ske; detta scenario kallas för singulariteten [Vernor Vinge].
Teoretisk tillämpad vetenskap
Studiet av teknologi som är baserad på konservativ och erkänd vetenskaplig kunskap, men som inte har byggts än. TTV studerar i synnerhet vad som är möjligt och omöjligt givet kända naturlagar.
Transhumanism
En livsfilosofi som söker förlänga och utveckla intelligent liv bortom nuvarande mänskliga förmågor och begränsningar, med hjälp av teknik och vetenskapliga metoder.
Transhumanist
En person som tror på transhumanismen. Se även mermänniska.
Transhumaniora
Transhumanistisk litteratur, konst och musik.
Uploading
Att överföra eller kopiera en människas minnen, personlighet och medvetande till digital form. Att existera som en infomorf skulle helt undvika problem med åldrande eller konventionella sjukdomar, att göra reservkopior skulle bli möjligt och upgradering blir mycket enklare. Uploading är dock mycket spekulativt, det finns ännu inga tecken på att det skulle vara möjligt (eller ej).
Venturism
Immortalistisk transhumanism grundad på de två principerna: 1 ­ handla för främjande av intelligent liv 2 ­ global övervinning av döden med hjälp av teknologiThe world will turn strange, soon
Eugene Leitl

There has been an alarming increase in the number of things you know nothing about.

The world is made up of three types of people:
­ Those who make it happen
­ Those who let it happen
­ Those who wonder what in the heck happened


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09