Svenska Transhumanist Förbundet
STHF Projekt Handbok

Introduktion till Aleph

av Felix Ungman [felix@aleph.se] Aleph är en idéell förening som verkar för att främja transhumanismen i Sverige. Föreningen startades i mars 96 för att ge en mer fysisk kropp åt den samling transhumanister och transhumanistiska tankar som då befann sig på nätet.

Alephs verksamhet

Alephs verksamhet sker till stor del just på Internet, dels en webserver där information om transhumanism och föreningens aktiviteter finns att läsa. Men också en mailserver som flitigt används för kommunikation och information. Aleph är givetvis verksam utanför Internets gränser också.

Transhumanismen spänner över de flesta vetenskapliga disciplinerna och mycket information finns att hämta från Internet. Aleph har, förutom webservern, även ett distribuerat bibliotek med intressanta och relevanta böcker som kan lånas av medlemmarna. Bidrag i forma av böcker eller tidsskrifter eller pengar för inköp tas tacksamt emot. Om du har en bok som du tycker ingår in en transhumanists allmänbildning, så får du gärna skänka den till Alephs bibliotek.

Föreningen fungerar alltså som en informationskälla och kunskapsbas, både för medlemmar och andra personer, föreningar, tidningar, företag och organisationer. Aleph anordnar också kurser och föreläsningar efter behov och intresse. Att hålla föredrag är ett utmärkt sätt att fördjupa sina kunskaper, och medlemmar uppmuntras att hålla föredrag och dela med sig av sina kunskaper.

Kurser och föreläsningar är till för att förmedla kunskap. Aleph håller då och då möten för att planera och diskutera kommande trender inom vetenskap, teknik och samhälle. Striktheten på dessa möten varierar, från spontant fikarumsprat och vild brainstorming till seriös scenarioplanering. Oavsett om resultatet av dessa möten är ren inspiration eller ett dokument om samhällsutvecklingen i EU, så är syftet att som medlem och som förening få bättre överblick över vad som kan och bör göras för att utvecklas som transhumanister.

För att följa upp dessa möten och förverkliga resulterande planer används projektgrupper. Projekten är en viktig del av Alephs verksamhet, och omfattar diverse tidsbegränsade aktiviteter, t.ex. konstruktion av en EEG-apparat, opinionundersökning eller ett konsumenttest.

Som organisation har Aleph åsikter om teknik- och samhällsutvecklingen. Aleph deltar aktivt i samhällsdebatter när det finns tillfälle att bidra med kunskap och åsikter ur transhumanistisk synvinkel. Debattartiklar i tidningar, websidor och diskussionsgrupper på nätet är några av de forum där Aleph bidrar med material.

För mer information om hur föreningar fungerar, se slutet av detta kapitel.

Att hantera projekt

För att utföra en större uppgift krävs planering. Det finns många bra böcker om hur man planerar och utför projekt, här följer en kort genomgång över vad man bör tänka på. För att något ska kunna kallas för projekt bör följande krav uppfyllas:
  • Det ska finnas en projektledare (Aleph-medlem) som ansvarar för projektet och uppdateringen av projektstatus.
  • Det ska finnas ett väldefinierat mål, som t.ex. att bygga en makapär, testa en vetenskaplig hypotes, leta reda på information om en viss sak eller kanske skapa transhumanistisk konst.
  • Projektet ska ha ett väldefinierat start- och slutdatum.
Dessutom bör det finnas en plan över de aktiviteter som ska utföras. Projektstatus är ett dokument (t.ex. hemsida) som innehåller ovanstående uppgifter och information som samlas in under projektets gång. I ett projekt händer det saker hela tiden, ²vilande projekt² finns inte något som heter. Så projektledaren är ansvarig för att projektstatus kontinuerligt uppdateras med de senaste rönen.

Projektplanering

Att planera projekt känns ibland som att arbeta som spågumma. Du måste förutspå hur lång tid något kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Men till skillnad från att spå väder så har du ivarjefall ett väldefinierat mål att utgå ifrån. Och med hjälp av ett systematiskt sinneslag kan du dela upp huvudmålet i flera delmål. När du gör det, börjar projektet så småningom ta form i en projektplan. Men nöj dig inte där, utan fortsätt att dela upp delmålen i ytterligare delsteg. Det som början bara var en storartad idé börjar ändra skepnad till något genomförbart och verkligt. När du arbetat fram en detaljerad plan av projektet kan du enklare beräkna hur mycket tid och pengar projektet kommer behöva. Kom ihåg att ju detaljrikare du planerar, desto enklare är det att beräkna tid och kostnad för varje delsteg i sig, och desto riktigare blir den slutgiltiga beräkningen. Alltför många projekt stupar på grund av dålig planering, och det gäller inte bara små utan även politiska projekt av megaformat.

Finansiering

Projekt har resurser som favoritföda, och resurser kostar ofta pengar. Aleph är en idéell förening utan omfattande näringsverksamhet och har inte ett överflöd av finansiella tillgångar. I många fall betalar projektmedemmarna kostnader ur egen ficka, men vissa utgifter kan täckas av bidrag och sponsring. När det gäller bidrag från företag kan det vara smartare att i stället för en summa pengar be dem att skänka eller låna ut det material som behövs för projektet i fråga. En variant för t.ex. programvara eller elektronik är att be om ett demo- eller test-exemplar. I och med ett sådant samarbete tjänar företaget både publicitet och får tillfälle att hämta in idéer till förbättringar och nya produkter. Vilket företag kan neka ett sådant tillfälle? För mer idéer om finansiering och sponsring, ta en titt på tidigare Aleph-projekt på http://www.aleph.se/projekt.html

Slutrapport

När projektets alla aktiviteter genomförts fattas bara slutrapporten. Oavsätt om projektgruppen lyckades med sin uppgift eller inte är det en bra idé att skriva ihop en rapport. Om projektet t.ex. skulle undersöka en vetenskaplig hypotes så bör rapporten innehålla insamlat data och slutsater. Ett projekt för att bygga en mackapär kan i slutrapporten beskriva hur den slutgiltiga varianten såg ut och vilka ändringar som gjordes på vägen dit. Tänk på att en viktig del av slutrapporten är allmänna lärdomar, försök att generalisera och urvinna maximalt med kuskap. Speciellt viktigt är det att tänka igenom vad som gick oväntat bra och hur det skulle kunna göras bättre, men även vad som gick rentav dåligt och hur det skulle kunna undvikas nästa gång.

Hur fungerar en förening

En idéell förening är en juridisk person vilket innebär att föreningen får äga saker, skriva under avtal och ansvara skulder. Medlemmarna är normalt fria från ansvar. Till skillnad från Aktiebolag, så finns det i Sverige ingen lag som reglerar en förenings verksamhet.

Eftersom en förening är en självständig entitet så blir den någonting större än bara summan av dess medlemmar. Organisationer lever och agerar på en annan samhällsnivå än vad en person eller en grupp personer gör. Så även om en förening kräver ett visst mått av samarbete för att kunna uträtta något, så uppvägs detta av möjligheten att uträtta saker som annars vore omöjligt för en grupp privatpersoner.

En förening utgörs i grunden av stadgarna. Dessa beskriver föreningens syfte och regler för hur verksamheten bedrivs. Eftersom det inte finns något krav på att registrera en förening så utgör stadgarna ofta bevis på att föreningen faktiskt existerar.

En förenings funktioner brukar delas in i tre delar, exakt hur beskrivs stadgarna.

  • Beslutande del: årsmötet
  • Verkställande del: styrelsen
  • Kontrollernade del: revisorer
Årsmötet hålls en gång om året då medlemmarna redovisar det gånga årets verksamhet, utser styrelse och planerar verksamhet för det kommande året. Styrelsen i sin tur är ansvarig för att verksamheten går som planerat, medan revisorn fungerar som en slags säkerhetskontrollant.

Den ekonomiska verksamheten varierar från förening till förening. Vissa drivs med vinstsyfte, andra har ingen ekonomisk verksamhet alls. I en idéell förening sköts det mesta med hjälp av idéell arbetskraft. Det är viktigt att all ekonomisk verksamhet bokförs på ett bra sätt för att verksamheten ska flyta på.Sikta mot stjärnorna, så hamnar du i alla fall någon stans där emellan

If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.
Henry David Thoreau

Filosoferna har nöjt sig med att förklara världen på olika sätt. Uppgiften är att förändra den.
Karl Marx


Anders Sandberg / asa@nada.kth.se
1999-08-24 00:18:09