KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH / Utbildning / Kompetensinriktningar

Biomedicinsk Teknik: KTH-gemensam kompetensinriktning

Biomedicinsk teknik är en kompetensinriktning för studenter på B, D, E, F, K, M och T som startade i januari 1999. Inriktningen är mot skärningsområdet medicin, biologi och teknik. Kompetensinriktningen syftar till att samordna, fördjupa och bredda inslaget av biomedicinsk teknik i civilingenjörsutbildningen på KTH i samarbete med Karolinska Institutet. 
 

Se också:

Aktuellt

Beskrivningar av Mellanblockskurser

På denna sida kan du läsa om: 

Ämnesområdet

Biomedicinen blir alltmer teknisk och användningen av tekniskt avancerad apparatur, moderna informationsteknologiska verktyg och nya material ökar, en trend som sannolikt kommer att förstärkas ytterligare. Utvecklingen i skärningsområdet mellan modern medicin och teknik är mycket dynamisk och efterfrågan av civilingenjörer med kompetens i detta område är stor från bla farmaceutisk och medicin-teknisk industri. Sverige har en traditionellt stark ställing inom dessa områden.

Den biomedicinska industrin i Sverige domineras idag dels av den kemi-, molekyl- och process- inriktade farmaceutiska industrin (ASTRA, Pharmacia-Upjohn mfl), dels den mer fysik-, elektronik-, data-, mekanik- och material- orienterade medicin-tekniska industrin (Gambro, Siemens, Pacesetter mfl). Läkemedelsföretagen efterfrågar redan idag personer med en kombination av biomedicinsk och teknisk-naturvetenskaplig kompetens, bla för verksamheter inom nya och strategiskt mycket viktiga områden som molekylärbiologi och bioinformatik. Även modern högteknologisk sjukvård är kritiskt beroende av biomedicinsk teknik i alla dess yttringar och har därför behov av välutbildade tekniker. Arbetsmarknaden för civilingenjörer med biomedicinsk inriktning måste därför bedömas som mycket god.

För att möta detta behov startade KTH i januari 1999 en ny kompetensinriktning, övergripande benämnd ``Biomedicinsk teknik``, för studenter på B, D, E, F, K, M och T. Denna bygger på samverkan med Karolinska institutet (KI) som också svarar för kurser i ett biomedicinskt mellanblock om ca 25 p. Kompetensinriktningen samordnar, fördjupar och breddar inslaget av biomedicinsk teknik i civilingenjörsutbildningen på KTH. 

Mål

Syftet med kursdelen är att ge studenterna grundläggande kunskaper samt en förståelse för metodik och vetenskapssyn inom biomedicinen. Kurserna i fördjupningsblocket syftar till att utveckla och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter med hänsyn taget till vilket utbildningsprogram eleven hör. Examensarbetet skall ge en närmare kontakt med och erfarenhet av arbete inom biomedicinsk-teknisk verksamhet. 

Uppläggning

Ovanpå de matematiskt-naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga basprogrammen inom respektive utbildningsprogram läses ett s k biomedicinskt mellanblock som ger grundläggande kunskaper om molekylär-, cell-, organ- och systembiologiska processer. Dessutom ingår en kurs om använding av avancerad teknik i hälso- och sjukvård samt orientering om kvalitet och regelverk för medicin-tekniska produkter. Blocket omfattar ca 25 p kurser med en viss valfrihet.

Därefter följer en fördjupningsdel omfattande 30-50 p inklusive examensarbete om 20 p (tillsammans 180 p). Kurser i denna del väljs till största delen från en pool av biomedicinskt relevanta fördjupningskurser givna av KTH, KI och/eller Stockholms Universitet (se sammanställning nedan). Då området är mycket brett förutsätts elever från olika utbildningprogram utveckla sina färdigheter i delvis olika riktningar. Fördjupningskurserna i kompetensinriktningen är därför i några fall valbara endast för elever från vissa utbildningsprogram.

Avslutningsvis görs ett biomedicinskt-tekniskt relaterat examensarbete inom exempelvis Medicinsk teknik, Biomedicinsk informatik, Biomedicinsk Fysik, Biofysik, Biokemi, Mikrobiologi, och Mekatronik.

Examensarbeten på Sans.

Biomedicinskt mellanblock

Åk  Period 

3

III

Cell- och Molekylärbiologi
KI 
 
 

10 p 
B/D/E/F/K/M/T 

IV

Neurovetenskap
KI 

5 p 
B/D/E/F/K/M/T 

4

I

Medicinsk teknik
KI/Novum 

5 p 
B/D/E/F/K/M/T 

II

Systembiologi
KI 

5 p 
B/D/E/F/K/M/T 

III

IV

Molekylär biofysik
KTH 

8p 
F/K 

Biokemi fk, teori
KTH 
 
 

4p 

Förkunskapskrav

Som allmänt förkunskapskrav gäller basblocken på respektive utbildningsprogram. Notera dock att vissa i kompetensinriktingen ingående kurser har mer specifika förkunskapskrav. 

Antal platser, antagning

Antagningen kommer att vara begränsad och fördelas på utbildningsprogrammen. Det första året antogs 30 studenter, varav 20 platser reserverades för programmen medan 10 platser togs in gemensamt efter uppnådda resultat. I år är gränsen 50 studenter. 

Kursdel

Biomedicinskt mellanblock om ca 25 poäng samt fördjupningskurser upp till 160 p. Lista över rekommenderade fördjupningskurser bifogas. 

Kontaktinformation

Erik Fransen, NADA, erikf@nada.kth.se (koordinator för kompetensinriktningen) 

Kurser Biomedicinsk teknik läsåret 1998/1999 och 1999/2000

Biomedicinskt basblock 
Kursbenämning  Poäng  Ges av  Åk  Lp 
7E1200  Cell- och Molekylärbiologi 10  KI/Inst. f. Cell- och Molekylärbiologi  3,4 
7E1202 Systembiologi KI/Inst. f. Fysiologi och Farmakologi 
7E1201  Neurovetenskap KI/Inst. f. Neurovetenskap 
7E1120  Medicinsk teknik, gk II KI/Enh. för Medicinsk Teknik 
5A1355  Molekylär biofysik SU/Inst. f. Biofysik 
3A1115  Biokemi fk, teori KTH/Inst. f. Biokemi  2,3 
Man kan naturligtvis läsa vilka kurser man vill ur det normala utbudet för respektive utbildningsprogram, men listan är en sammanfattning av biomedicinskt intressanta kurser. Kurserna är i princip öppna för alla studenter oberoende program om man har tillräckliga förkunskaper. "X" indikerar att en normalstudent från programmet förväntas ha de rätta förkunskaperna.
Fördjupningsblock 
Kursbenämning  Poäng  Ges av  Åk  Lp  Nivå  T
2D1263  Tekniskt-vetenskapliga beräkningar KTH/NADA  3/4  3,4  X
2D1266  Matem. modeller 1 KTH/NADA  3/4  1,2  X
2D1381  Industriella tillämpningar av AI KTH/NADA  3/4  1,2  X
2D1420  Datorseende, gk KTH/NADA 
2D1432  ANN och andra lärande system KTH/NADA 4 3 X
2D1435  Neuronnäts- och biomodellering KTH/NADA  4 4 X
2D1450  Algoritmisk bioinformatik KTH/NADA  4 4
2D5342  Databrytning KTH/NADA 
2E1135  Mikrosystemteknik KTH/S3           
2E1200  Reglerteknik, ak KTH/S3  3/4  X
2E1340  Digital signalbehandling KTH/S3 
2E1350  Adaptiv signalbehandling KTH/S3 
2E1421  Signalteori KTH/S3  3
2E1431  Kommunikationsteori KTH/S3  4 1,2     
2F1111 Talteknologi KTH  X
2F1510 Mönsterigenkänning KTH  X X
2G1110  Modellering & Simulering KTH/Teleinformatik  3/4 
2G1114  Parallella datorsystem KTH/Teleinformatik  2
2I1130  Kognitionspsykologi SU/Psykologi 
3B1231  NMR-spektroskopi, tillämpningar på makromolekylära och biologiska system KTH/Fys. kemi 
3E1146  Biopolymerer KTH/Polymer 
4E1150  Biomekanik och neuronik KTH/MMT  X
4H1610  Avancerade material KTH/MMT  3/4  X
5A1351  Statistisk mekanik för icke jämviktsystem KTH/Fysik 
5A1352  Komplexa system KTH/Fysik  3/4 
5A1353  Makromolekylers konformationer KTH/Fysik 
5A1354  Beräkningsfysik KTH/Fysik 
5A1360  Miljöfysik KTH/Fysik  3/4   
5A1415  Miljöfysik och medicinsk fysik KTH/MSI  3,4  X
5A1416  Strålkällor för strålterapi KTH/MSI  4 4 X
5A1490  Laserkemi KTH/Fysik 
5A1580  Biomedicinsk bildfysik KTH/Fysik  4
5A1581 Biomedicinsk bildfysik, projekt KTH/Fysik  4
7E1110  Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter  KI/EMT  3/4  X
7E1112  Implantat och biomaterial KI/EMT  3/4  X X X
7E1113  Medicinsk mätteknik och signalbehandling KI/EMT  3/4  X
7E1114  Strålterapeutisk fysik och biologi KS/MSF    X
7E1115  Teknik i intensivvård och anestesi KI/EMT  3/4  X
  Joniserande strålnings växelverkan med materia KS/MSF      X
  Strålningsdosimetri KS/MSF      X
  Strålningsbiologi KS/MSF      X
  Strålterapeutisk fysik och biologi 10  KS/MSF      X
  Strålkällors fysik KS/MSF      X
  Strålningsdetektorer och mätmetoder KS/MSF      X
[ Till sidans början ]

KTH / Utbildning / Kompetensinriktningar
Sidansvarig: Anders Sandberg, SANS, NADA, KTH
Senast ändrad: 18 Januari 2001
asa@nada.kth.se