Motioner

Valdemar Ingdahl: Pro Memoria

Dessa tre motioner läggs i syfte att diversifiera Alephs verksamhet för att öppna upp
möjligheterna till ekonomisk lönsamhet. Detta är viktigt av två skäl, dels för att ekonomisk
lönsamhet är ett säkert sätt att prova om föreningens idéer fungerar i praktiken och dels avser
det att aktiviera medlemmarna genom att påvisa möjligheterna till enskild ekonomisk förtjänst
genom engagemang i föreningen. Motionerna syftar till att tydliggöra fördelarna med att
engagera sig i Aleph.

Motion avseende stiftandet av en ekonomisk förening

Meningen är att formalisera den ekonomiska aktiviteten, att visa på karriärmöjligheter och professionalism, att bilda en ekonomisk förening ger en bättre garanti för att namnet Aleph utnyttjas maximalt. Den nya föreningen skall vara separerad från den ideella föreningen verksamhet inte berörs. Artiklar, konsultationer osv. kan skrivas i Alephs namn och utnyttja detta upparbetade varumärke. En första arbetsgrupp bör instiftas för att utforma föreningen och upparbeta föreningsnamnet kommersiellt. Användandet av föreningsnamnet i ett arbete ger författaren 80% av honoraret, och föreningen 20%. För att kompensera denna första arbetsgrupps arbete, innan föreningsnamnet inarbetats, kan ett bonussystem utformas som ger tidiga författare större utdelningar senare. En strategisk studie bör göras av verksamhetsområden och eventuella samarbetspartners i kombination med en
evaluering av våra resurser. Aleph passar bättre som brand name åt den ekonomiska föreningen som inte bara behöver vara en ren think-tank.

Jag yrkar att:

Motion avseende förändring av föreningens logotyp

För att öka den ideella föreningens logotyps genomslagskraft bör den distingeras och klargöras. Logotypers effektivitet ökas om den endast har en uppmärksamhetsfångande detalj. Den nuvarande logotypen är svår att urskilja och är svår att distingera.

Jag yrkar att:

Motion avseende namnbyte av den ideella föreningen

Svenska Transhumanistiska Förbundet (officiell förkortning STHF). Det skänker föreningen
ett officiellt namn som ökar dess trovärdighet i sina integrationer med andra samhällhällsinstitutioner.

Jag yrkar att:

Anders Sandberg: Medlemsavgift

Jag föreslår en ändring av medlemsavgiftsystemet, så att man betalar in medlemsavgifter iochmed årsmötet eller däromkring. Anledningen är att det nuvarande systemet med inbetalningar ett år efter man gick med är svårt att hålla reda på både för förening och medlemmar.

(problem att diskutera: nyblivna medlemmar som kom till strax innan systemet sätts i praktik, hur undvika att de förlorar på det. Mitt förslag: man kan ha en gratis "period of grace" - målet är ju inte att göra föreningen rik, bara att få den att flyta på)

Ulf Holmlund: Eventuell motion : Medlemars varande

 Det finns personer som av ideologiska skaäl inte ska vara med i aleph. Till dessa hör nazister, falangister och andra extremister. Det finns även andra grupper som man bör tänka till två gånger om, innan de accepteras som medlemar och jag tänker då främst på barn. Det är min bestämda åsikt att personer under 15 inte ska få vara medlemar i föreningen utan förälders/vårdnadshavares tillstånd.

 Därför kräver jag :