Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Mötets behörighet
 4. Mötesfunktionärer
 5. Årsredovisning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisorns berättelse
 8. Ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Medlemsavgift
 11. Motioner
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande